Skip to main content Skip to search

ქართული ენა

ნებისმიერი დონის და ასაკის მსურველებს “აიელსი” გთავაზობთ

ქართული ენის შემსწავლელი კურსები: 

ჩარიცხვის წესი და გადახდის პირობები:

ტესტირებისა და მასწავლებელთან გასაუბრების საფუძველზე ჩაირიცხებით შესაბამისი დონის ჯგუფში (3-5 მოსწავლე) ან სურვილისამებრ, იმეცადინებთ  წყვილში (2 მოსწავლე) ან ინდივიდუალურად.

  • მე-2 გაკვეთილზე გაფორმდება სასწავლო ხელშეკრულება
  • მე-3 გაკვეთილზე  სრულად იფარება მიმდინარე თვის გადასახადი
  • კურსის დასრულებისას ტარდება ტესტირება და გაიცემა ევროპული სტანდარტის ორენოვანი სერტიფიკატი.

ქართული ენის  კურსი უცხოელებისთვის

geo9

უკვე მეცხრე წელია ILC-ში ქართულ ენას ეუფლებიან უცხოელები! საგანმანათლებლო ცენტრთაგან ჩვენ ვართ პირველები, რომლებიც არაქართულენოვან მსურველებს ვთავაზობთ სახელმწიფო ენის დაუფლებას, დახვეწას და სრულყოფას უნიკალური მეთოდით, რომელიც მხოლოდ ILC-ის ექსკლუზივს წარმოადგენს. კურსს უძღვება პროფესიონალი პედაგოგი, რომელსაც არაერთი ტრენინგი და სასწავლო პროგრამა აქვს გავლილი, თუ როგორ ვასწავლოთ ქართული ჩვენს უცხოელ მეგობრებს, ადგილობრივ არაქართულენოვან მოსახლეობას.  სასწავლო პროგრამა ისეა შედგენილი, რომ  იგი უცხოელებს უადვილებს ენის შესწავლას და ორიენტირებულია საუბრის სწრაფად დაწყებაზე.

სწავლა მიმდინარეობს სამ დონედ:

პირველი დონე – მოიცავს 3 საფეხურს. 1-ელ საფეხური გრძელდება 3 თვე და ისწავლება წერა-კითხვა, ყოველდღიურად საჭირო და აუცილებელი სიტყვები, გრამატიკის საფუძვლები. მე-2 საფეხურზე (3-4 თვე) ხდება სასაუბრო ლექსიკის გამდიდრება, შეძლებთ სასაუბრო დონეზე დამოუკიდებლად აზრის გამოთქმას. მე-3 საფეხურზე (3-4 თვე) ყალიბდება მოსმენისა და კარგად გააზრების უნარ-ჩვევები. პირველი დონე უზრუნვეკლყოფს მარტივი საკომუნიკაციო ენის დაუფლებას.

მეორე დონე – თავისუფალი საუბრის პრქტიკული უნარების უზრუნველყოფა, ხდება გრამატიკის საფუძვლიანი ათვისება და განმტკიცება, პრაქტიკული სავარჯიშოებით მეტყველების დახვეწა. ამ ეტაპის დასასრულს სტუდენტი საუბრობს გამართული ქართულით.

მესამე დონე – მთლიანად ეთმობა ქართულ მწერლობას, საქართველოს ისტორიას და კულტურულ მემკვიდრეობას

ILC-ის სასწავლო პროგრმა უცხოელთათვის სრულყოფილია! ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცდილება, როგორ გასწავლოთ ქართული ენა! გახსოვდეთ! აქ თვენი ადგილია!

  • გაკვ. ტარდება კვ. 2-ჯერ (თვეში 8).  ხანგრძლივობა ჯგ. 1 სთ 30 წთ., წყვილში ან ინდივიდუალური 1 სთ.

Курс грузинского языка для иностранцев

rusuli1

Уже девять лет, как в образовательном центре ILC иностранцы изучают грузинский язык.

Наш образовательный центр является одним из первых в стране, который предлагает негрузиноязычному населению, изучить и усовершенствовать государственный язык по уникальному методу. Этот уникальный метод является эксклюзивом нашего центра.

Курс ведет опытный, профессиональный педагог, который прошел неодин тренинг и учебную программу, как преподавать грузинский нашим иностранным друзьм и негрузиноязычным согражданам.

Грамотно составленная учебная программа облегчает усвоение материала и дает возможность разговориться в кототкие сроки, быстро пополнить словарный запас.  Обучение ведётся по трём последовательно усложняющимся уровням:

Первый уровень состоит из 3 ступеней. На 1 ступени, продолжительность которой 3 месяца, слушатели изучают читать и писать, обогащают словарную лексику грузинского языка, изучают основы грамматики. На 2 ст. (3-4 месяца) развивают навыки разговорной речи, осваивают разговорную речь на уровне бытового общения, на 3 ст. (3-4 месяца) формируются навыки аудирования и понимания речи; Первый уровень обеспечивает освоение простой коммуникативной речи.

Второй уровень– слушатели повышают практические навики свободной разговорной речи, овладевают грамматикой, практическими упражнениями ведется усовершенствование разговорной речи. После окончания этого этапа студент свободно говорит по грузинский;

Третий уровень – этот курс целиком посвящен изучению грузинской литературы, истории и культурного наследия.

У нас уже есть опыт, как обучать языку! Довертесь нам! Здесь ваше место.

  • Продолжительность занятий в группе 1 час 30 мин., в паре и индивидуально 1 час.

Georgian language for foreigners

geo12

“ILC” Ltd. is offering the best educational program for FOREIGNERS who wish to communicate with the native people and learn more about Georgian culture. “ILC” Ltd. is one of the first center that has been assisting all foreigners to study Georgian language for 9 years. Our program helps learners in mastering the language easily. “ILC “ Ltd. offers learning Georgian language by three level:

First level comprises of three steps: Step 1(duration of the course is 3 months)-learners will start right off with all the necessary expressions and words needed in everyday life. Step 2(duration of the course is 3-4 months)- students are given the opportunity to improve their all-round ability in using the language by focusing on vocabulary development. Step 3 – students acquire speaking, listening and writing skills. The First level provides development of simple communicative speech.

Level 2 covers: focuse on grammer and practical exercises to improve learners speaking skills. Students have already possessed/mastered certain words vocabulary and have ability to form the idea, it is not difficult for them to speak fluently.

Finally, Level 3 focuses on famous Georgian writings, history and cultural reviews.

ILC offers foreigners improved program how to learn Georgian Language easily and effectively.

The right choice is the guarantee of your success!

  • Lesson duration: in a group 1 h 30 min.; in a pare or individual 1 h.

მოგვმართეთ: 227 36 01; 595 424989; 574 105959