55454545

სამასწავლებლო გუნდი: კურსს უძღვებიან მაღალკვალიფიციური, ხანგრძლივი პედაგოგიური გამოცდილების მქონე პრაქტი¬კოსი პედაგოგები, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ საქართველოსა და უცხოეთის მოწინავე უნივერსიტეტებში, ასევე უცხოეთში გავლილი აქვთ სტაჟირება, აქვთ სხვადასხვა ასაკობრივ და სოცია¬ლურ ჯგუფებთან პედაგოგიური მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება. გაიზიარეთ მათი ცოდნა და გამოცდილება.