ოფისმენეჯერი თანამედროვე ოფისში


ლექციის პერიოდი

შეთანხმებით


განგძლივობა

1 თვე 10 ლექცია


სერთიფიცირება

საერთაშორისო


ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება

350 ₾

რეგისტრაცია

კურსის აღწერა

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი პროფესიის პირთათვის (მათ შორის დასაქმებულთათვის), რომელთაც სურთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია ადმინისტრაციული საქმისწარმოების სფეროში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და ასევე დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ დაიწყონ წარმატებული კარიერა სახელმწიფო სექტორსა თუ სხვადასხვა კერძო კომპანიებში. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა!!!

კურსის სილაბუსი


- ოფისის მენეჯმენტის არსი თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
- ადმინისტრაციული მენეჯმენტი, ორგანიზაციის მართვა
- ოფის მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობანი
- პირადი ასისტენტის (მდივნის) ფუნქციები
- საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მოლაპარაკების
- მენეჯმენტი
- სალეტეფონო საუბრის ეტიკეტი
- ბიზნეს კომუნიკაცია (შეხვედრების ორგანიზება, კომუნიკაციის ეტაპები, კონფლიქტების მართვა)
- სამუშაოს ეფექტური დაგეგმვა და შესრულებაზე კონტროლი
- დოკუმენტ-ბრუნვის ორგანიზება
- ადმინისტრაციული და იურიდიული საქმისწარმოების თავისებურებანი საჯარო და კერძო სტრუქტურებში
- საქმიანი ქაღალდების (წერილების, ცნობების, განცხადებების და სხვ.) და ხელშეკრულებების შედგენა - ელექტრონული ოფის მენეჯმენტი
- HR მენეჯმენტი, საკადრო დოკუმენტების წარმოება, (თანამშრომელთა პირად საქმეებთან მუშაობა)
- ორგანიზაციის მმართველობითი ტიპები - ლიდერობის ხელოვნება
სერთიფიკატი: კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელებს გადაეცემათ ევროპული სტანდარტის შესაბამისი
ბონუსი: კურსის წარმატებულ მონაწილეს ტრენერი დამატებით გადასცემს სარეკომენდაციო წერილს, რომელიც შემდგომ დაეხმარება მას დასაქმებაში.

ON-LINE რეგისტრაცია
მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე